Terapeutti, kriisityöntekijä, työnohjaaja, kouluttaja Tuija Orelma

Koulutus

 • Psykoterapeuttikoulutus, PGDip in Solution Focused Therapy (ratkaisukeskeinen, University of the West of England, Bristol)
 • Työnohjaaja (STOry) Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen
 • Kriisi- ja poikkeusolojen asiantuntija koulutus
  (60op korkeakouludiplomi)
 • Kriisityöntekijä (TENTS EU-koulutussuositusten mukaisen traumaattisten tapahtumien kriisityöntekijän pätevyys 20op) (Kouluttajat; Poijula, S.& Huotari, A-M.)
 • Kriisi- ja traumakoulutus- vakauttava pari- ja perheterapia koulutus 30 op
 • Sosionomi AMK
 • Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti (IASTI certified advanced solution-focused practitioner) LTI
 • Psykofyysisen psykoterapian perusopinnot 30op
 • NLP kouluttaja, NLP trainer, NLP trainer extra
 • Teaching Recovery Skills – (TRT) ryhmäintervention ohjaaja ja kouluttaja (Kouluttaja: Poijula, S.)
 • Psykologian perusopinnot 25 op UEF
 • Yrittäjäkoulutus
 • Terveydenhoidon perusopinnot ja lähihoitaja
 • Parisuhdeneuvoja (Kataja ry)
 • Turvallisuusalan opintoja
 • Strateginen johtaminen YAMK 5op
 • Henkilöstöjohtaminen ja esimiestyö YAMK 5op
 • Monialainen yhteistyö nuorten rikoskierteestä irrottautumiseksi YAMK 5op
 • Ero-ohjaaja, Fisherin-/Suomalainen eroseminaari ohjaaja
 • Jännittäjäryhmän ohjaaja (Helsingin kesäyliopisto, Martin, M.)
 • Parisuhteen palikat- ohjaajakoulutus (Kataja ry)
 • Virtaa välillämme- ryhmänohjaaja (Katajan ry)
 • Musiikki- ja kehollinen ilmaisu opinnot (HAMK)

  Muita lyhyempiä lisäopintoja ja kursseja mm. teemoin: Traumat, perheterapia, perhe- ja lähisuhdeväkivalta, parisuhde voimavarana, kun perheessä sairautta, parisuhde- ja nepsy-koulutuksia, työyhteisösovittelu, konfliktin hallinta, tietoisuustaidot, rentoutusohjaus, lapset puheeksi koulutus, luovat menetelmät, kuten psykodraama ja improvisaatio ohjaamisen tukena.

Tällä hetkellä täydennän osaamistani Kriisitilanteiden hallinta sosiaali- ja terveysalalla YAMK opinnoilla

Kokemus

 • adhd, autisminkirjon häiriö
 • ahdistus
 • akuutti kriisityö
 • fobiat
 • erityisherkkyys
 • erotyöskentely
 • itsetuhoisen nuoren ja läheisen tukeminen
 • jännittäminen ja pelkotilat
 • keholliset ja toiminnalliset menetelmät
 • kasvatukselliset asiat
 • keskittymisen- ja tarkkaavaisuuden häiriöt
 • kriisityö
 • kriisi- ja tukikeskustelut
 • lyhytterapia
 • masennus
 • Muksuoppi-menetelmän ohjaus
 • NLP
 • neuropsykiatriset haasteet ja kuntoutus
 • nuorisoterapia
 • nuorten probleemat
 • nuorten rikoksilla ja päihteillä oireilu
 • oman olemisen ja elämän pohdinta
 • perheterapia
 • psykofyysinen psykoterapia
 • parisuhdeterapia ja -neuvonta
 • perheinterventiot ja perhetyö
 • perhe-/ lähisuhdeväkivalta
 • päihdekeskustelut
 • ratkaisukeskeisyys
 • rentoutusopastus ja -ohjaus
 • sosiaalisten tilanteiden pelko
 • sovittelu ristiriita tilanteissa
 • suuttumuksen hallinta
 • tietoisuustaidot
 • traumaattisten tapahtumien jälkeinen kriisityö
 • työssä jaksaminen
 • tunnetaidot
 • työuupumus
 • unettomuuden lääkkeetön hoito
 • uniongelmat
 • uupumus
 • vakauttava trauma- ja kriisityö
 • vanhempien ohjaus ja -tuki
  (myös tilanteissa, kun taustalla nuoren päihteiden käyttö tai erityyppinen itsetuhoinen käyttäytyminen)
 • voimavarakeskeinen terapia
 • vuorovaikutuspulmat

Mm. johtajuuden ja esimiestyön tukeminen, identiteetti, erilaisuuden ymmärtäminen ja hyödyntäminen työssä, paremman yhteyden luominen toiseen ihmiseen, neuvottelutaidot, ajanhallinta, muutosjohtaminen, palautuminen, rentoutuminen ja työhyvinvointi, tunnetaidot ja -säätelykeinot, kriisityönohjaus, traumaattisten tapahtumien purku, vuorovaikutushaasteet, haastavat asiakascaset, vuorovaikutuksen kehittäminen, ahdh työssä, tavoitteistaminen ja motivoituminen, ura- ja ammatinvalinta, työllistyminen, ryhmänohjaukset, voimavara- ja ratkaisukeskeisyys, psykofyysisyys, NLP.

Työkokemukseni on sekä sosiaali- että terveysalalta erilaisesta hoitotyöstä ja lastensuojelusta, terapia- ja kriisityöstä. Lisäksi minulla on työkokemusta johtamistyöstä, työnohjauksesta ja coachingista erityisesti sote-, kasvatus- ja rikosseuraamusalan työnohjauksista, mutta myös esimerkiksi johdon-ja liiketalouden työnohjauksista. Olen toiminut myös kouluttajana ja ryhmien vetäjänä jo yli 15 vuoden ajan. Osa-aikaista työkokemusta turvallisuusalalta on taustalla 12 vuoden ajalta. Olen toiminut niin yrittäjänä, työntekijänä kuin johtamistyössä sekä useammassa yhdistys- ja vapaaehtoistyössä luottamustehtävissä sekä tapahtumien/ koulutusten kehittäjänä ja järjestäjänä. 

Opinnäytetyö johtamisesta aiheella:

INNOSTUSTA JA DRAIVIA TYÖNTEKIJÖIHIN MUUTOSPROSESSEISSA

Psykoterapiakoulutuksen lopputyöt ja perehtyminen teemoihin:

– Yhteistyöhaluisempi asiakas. Asiakkaan kohtaaminen ratkaisukeskeisen psykoterapian työtavoin mentalisointia hyödyntäen.
Tässä työssä tarkastelen ratkaisukeskeisen psykoterapian lähestymistavan sekä mentalisaation synteesin toimivuutta. Työn tavoitteena on tuoda keinoja yhteistyötä vastustavan asiakkaan tai haastavan asiakastilanteen kohtaamiseen erityisesti työskentelyn alkuvaiheessa. Teoreettinen pohja ratkaisukeskeisen psykoterapian viitekehykset kautta sekä mentalisaation osuudesta esim. Laitinen, I. & Ollikainen, S. 2017, Kalland, M. 2017, Keinänen, M. 2017, Pajulo, M., Pyykkönen, N. & Salo, S. 2015.


– Apua vakavasti itsetuhoisen nuoren vanhemmalle. Ratkaisukeskeinen lähestymismistapa  traumaattisen tapahtuman jälkeen.
Tässä työssä esittelen ammattilaiselle kohtaamisen mallin kriisin alkuvaiheeseen kytkien ratkaisukeskeisen psykoterapian lähestymistavan ja teorian soveltuvin osin kriisityön käyttöteoriaan. Työssäni kuvaan tapaamisella huomioitavia tärkeitä seikkoja vanhemman kohtaamisessa hänen toipumisensa edistämiseksi. Ratkaisukeskeisen psykoterapian ja uusinta tutkimustietoa psyykkisestä traumatisoitumista hyödyntävien kriisityön suositusten integraatio tai vuoropuhelu luovat työhöni teoreettisen pohjan.

Työnohjaajakoulutuksen lopputyö:
Johdon ratkaisukeskeinen työnohjaus – ADHD- piirteet uudessa valossa

Toistaiseksi työt ei luettavissa julkisesti tai jaettavissa.

Jäsenyydet:
Suomen NLP-yhdistys ry
Tampereen seudun yrittäjänaiset ry
Suomen yrittäjänaiset ry
Suomen Työnohjaajat ry (STOry)
Kataja- Parisuhdekeskus ry
Suomen Psykotraumayhdistys ry